Skapa en anmälan

Företagsinformation
Företagsnamn: Rolf Ericson Bil i Dalarna AB
Orgnr: 556597-9209
Adress: Kolonnvägen 8
Postnr & ort: 791 31 Falun
Telefonnummer: 02358800
Information från företaget
Vad är visselblåsning? Begreppet visselblåsning förekommer inte i lagtexten, men något förenklat handlar visselblåsning om att en anställd informerar om oegentligheter i organisationen. Syftet är att uppmärksamma missförhållanden på arbetsplatsen. Den som rapporterar om oegentligheter har rätt till anonymitet och ska vara skyddat mot repressalier från arbetsgivaren. Det är alltså inte tillåtet som arbetsgivare att på olika sätt försöka straffa eller hindra arbetstagare från att rapportera oegentligheter. Lagen gäller endast allvarliga missförhållanden Det är däremot inte rapportering av vilka oegentligheter som helst som ger arbetstagaren ett skydd. Lagen gäller endast vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Detta innebär i praktiken att endast allvarliga oegentligheter omfattas av lagen, såsom ekonomisk brottslighet, försäljning av hälsofarliga produkter, mutbrott, allvarliga former av diskriminering eller stora säkerhetsrisker. Rapporterande arbetstagares arbets- eller anställningsförhållanden anses i regel inte kunna utgöra ett allvarligt missförhållande i lagens mening. Det finns däremot inte något krav att de allvarliga missförhållandena ska ha utförts av eller är hänförliga till en person i en ledande ställning eller till en person som har en nyckelposition. Skyddad personkrets – vem har skydd enligt lagen? Det är inte alla som får skydd vid rapportering av allvarliga missförhållanden. En förutsättning för att den som rapporterar ska få det skydd som lagen ger är att rapporterande person tillhör rätt personkategori. Följande personkategorier åtnjuter skydd enligt visselblåsarlagen: a) arbetstagare, b) personer som gör en förfrågan om eller söker arbete, c) personer som söker eller utför volontärarbete, d) personer som söker eller fullgör praktik, e) personer som annars står till förfogande för att utföra eller utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning, f) egenföretagare som söker eller utför uppdrag, g) personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, h) aktieägare som står till förfogande för att vara eller som är verksamma i aktiebolaget, eller i) personer som har tillhört någon av personkategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten.
Allmän information
Här anmäler du snabbt och enkelt ditt ärende. Detta sker helt anonymt. Sedan kommer någon ansvarig inom företaget hantera denna anmälan och ta den vidare. Spara koden du får om du vill kunna följa upp ärendet i efterhand.
0 / 3000 tecken

Tänk på att rensa eventuell bilaga från identifierbar information och annan data som kan avslöja din identitet före uppladdning sker. Filformat som stöds: PDF, txt, word, excel, samt bilder (gif, jpg, png) max 10 MB.